• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 33

عدد قلیایی کل (TBN)

عدد قلیایی کل (TBN)
مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

آزمون عدد قلیایی کل - TBN

(Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری ترکیبات قلیائی در فرآورده های نفتی به روش تیتراسیون پتانسیومتری با استفاده از پرکلریک اسید در استیک اسید خالص است. این استاندارد، برای ترکیبات دارای خواص قلیائی شامل، باز های آلی و معدنی، آمین ها، املاح اسید های ضعیف، املاح قلیائی بازهای چند ظرفیتی و املاح فلزات سنگین کاربرد دارد.

خلاصه روش آزمون:

نمونه در مخلوط بدون آبی از تولوئن، استیک اسید خالص و استن حل شده و به روش پتانسیومتری با محلول استاندارد پرکلریک اسید در استیک اسید خالص تیتر می شود. برای این کار از الکترود ترکیبی شیشه pH-Ag/AgCl استفاده می شود. منحنی تغییرات پتانسیل برحسب حجم محلول تیتراسیون رسم می شود و نقطه پایان تیتراسیون، آخرین نقطه عطف در منحنی است. در نهایت عدد بازی برحسب میلی گرم پتاس بر گرم نمونه محاسبه می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 2772
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D2896

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی