• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 5 : 24

اندازه گیری کف

اندازه گیری کف
مقدار مورد نیاز : 400 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

آزمون اندازه گیری کف

(Foaming Characteristics of Lubricating Oils)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری خواص کف کنندگی (تمایل به ایجاد و پایداری کف) روغن های روان کننده در درجه حرارت 24 و 93/5 درجه سلسیوس می باشد.

خلاصه روش آزمون:

هوا برای مدت 5 دقیقه با سرعت ثابت درون نمونه در دمای 24 درجه سلسیوس دمیده شده و حجم کف ایجاد شده ثبت می گردد. به منظور اندازه گیری پایداری کف، اجازه داده می شود که کف ایجاد شده برای 10 دقیقه بماند سپس حجم کف دوباره اندازه گیری می شود. مراحل فوق در دمای 93/5 درجه سلسیوس نیز انجام می شود. در نهایت، اجازه داده می شود که نمونه ای که در دمای 93/5 درجه سلسیوس قرار گرفته بود، خنک شود و دوباره مراحل تمایل به ایجاد و پایداری کف در دمای 24 درجه سلسیوس بروی آن انجام می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 196
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D892

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی