• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 11

اتلاف تبخیر روغن های روانکار (Noack Test Method)

اتلاف تبخیر روغن های روانکار (Noack Test Method)
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

تعیین اتلاف تبخیر روغن های روانکار به روش نوآک

(Evaporation Loss of Lubricating Oils by the Noack Method)


 هدف و دامنه کاربرد : 
این روش برای تعیین میزان اتلاف تبخیر روغن های روانکار (به ویژه روغن های موتور) می باشد.
در روغن کاری موتور، اتلاف تبخیر اهمیت خاصی دارد. در محل هایی که دمای بالایی ایجاد می شود بخش هایی از روغن می تواند تبخیر گردد. تبخیر ممکن است منجر به مصرف روغن در موتور شود و در نهایت می تواند باعث تغییر در خواص روغن گردد.
بسیاری از سازندگان موتور حداکثر مجاز اتلاف تبخیری را مشخص می کنند. برخی از سازندگان موتور برای تعیین حداکثر قابل قبول جهت اتلاف تبخیر روغن،در مشخصات روغن این روش آزمون را پیشنهاد می کنند.

خلاصه روش آزمون :
در این روش آزمون مقداری از نمونه،  اندازه گیری شده و در یک بوته تبخیر یا فلاسک واکنش ریخته می شود و سپس تا 250 درجه سلسیوس گرم شده و جریان ثابتی از هوا برای مدت 60 دقیقه از میان آن عبور می کند و در پایان جرم روغن از دست رفته اندازه گیری می شود.  
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 3780
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D5800

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی