• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 0

آنالیز عنصری (طیف بینی نشر اتمی)

آنالیز عنصری (طیف بینی نشر اتمی)
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

آزمون آنالیز عنصری (طیف بینی نشر اتمی الکترود صفحه چرخان )

Determination of Wear Metals and Contaminants in Used Lubricating Oils or Used Hydraulic Fluids by Rotating Disc Electrode Atomic Emission Spectrometry

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از این استاندارد، اندازه گیری فلزات فرسایشی و آلوده کننده ها در روغن های روانکار و سیالات هیدرولیک استفاده شده با استفاده از طیف بینی نشر اتمی الکترود صفحه چرخان است.

خلاصه روش آزمون:

فلزات فرسایشی و آلوده کننده ها در روغن استفاده شده مورد آزمون با استفاده از قوس الکتریکی تبخیر و برانگیخته می شوند. انرژی های تابشی خطوط تجزیه ای معین توسط یک آشکارساز مناسب جمع آوری و ذخیره می شود. شدت نشرهای عناصر در روغن استفاده شده با مقادیر اندازه گیری شده برای استاندارد های کالیبراسیون مقایسه شده و غلظت های عناصر موجود در روغن محاسبه می شوند.
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D6595
 • استاندارد ملی ایران :
  ندارد
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی