• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 49

میزان آب به روش کارل - فیشر

میزان آب به روش کارل - فیشر
مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری میزان آب به روش کولومتری کارل - فیشر

(Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration)


هدف و دامنه کاربرد:

این روش آزمون اندازه گیری مستقیم آب در گستره 10 تا 25000 میلی گرم بر کیلوگرم را در فرآورده های نفتی و هیدروکربن ها با استفاده از دستگاه اتوماتیک تشریح می کند. این روش آزمون آنالیز غیر مستقیم آبی که به صورت حراراتی از نمونه خارج شده و با گاز بی اثر خشک به سل تیتراسیون کارل فیشر رانده شده را نیز پوشش می دهد. مشخص شده است که مرکاپتان، سولفید، گوگرد و دیگر ترکیبات با این روش آزمون تداخل می کنند.


خلاصه روش آزمون:

بخشی از نمونه به درون سل تیتراسیون دستگاه کولومتری کارل فیشر که در آن ید واکنش کارل فیشر به صورت کولومتری تولید شده تزریق می گردد. وقتی که تمام آب تیتر شد، مقدار اضافی ید با استفاده از یک شناساگر نقطه پایان الکتریکی شناسایی شده و تیتراسیون پایان می یابد. بر اساس استوکیومتری واکنش، یک مول از ید با یک مول از آب واکنش داده و بنابراین مقدار آب مطابق قانون فارادی با جریان کل متناسب است.
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D6304
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 18481
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی