• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 16 : 54

فرآیند تدوین استاندارد ملی ایران

روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران


سازمان ملی استاندارد ایران
تاریخ تجدیدنظر: 1393/08/24

هدف از تدوین این روش اجرایی، تعیین فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران است.
این روش اجرایی در رابطه با تدوین استانداردهای ملی ایران و در محدوده کلیه واحدهای ستادی، ادارات کل استانی، پژوهشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی کاربرد دارد.