• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 29 اسفند 1401
  • ساعت : 17 : 3

ضوابط و دستورالعمل

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه