• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
  • ساعت : 18 : 5

ضوابط و دستورالعمل

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه