• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 26 دی 1400
  • ساعت : 23 : 36

ضوابط و دستورالعمل

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه