• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 8 آذر 1402
  • ساعت : 16 : 23

ضوابط و دستورالعمل

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه