• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 9 آذر 1401
  • ساعت : 11 : 33

ضوابط و دستورالعمل

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه