• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 16 تیر 1401
  • ساعت : 18 : 57

ضوابط و دستورالعمل

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه