• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 9 آذر 1401
  • ساعت : 11 : 35

روش اجرایی تاییدیه

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

تاریخ تصویب اولیه: 1386/09/18
تاریخ تجدید نظر: 1397/07/23