• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 4 اسفند 1402
  • ساعت : 14 : 41

روش اجرایی تاییدیه

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

تاریخ تصویب اولیه: 1386/09/18
تاریخ تجدید نظر: 1397/07/23