• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 4 بهمن 1399
  • ساعت : 21 : 36

روش اجرایی تاییدیه

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

تاریخ تصویب اولیه: 1386/09/18
تاریخ تجدید نظر: 1397/07/23