• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 16 : 57

راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان

راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
«مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان مفتخر به عضویت در شبکه آزمایشگاهی با رتبه ممتاز می باشد»