• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 15 : 14

انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه

دستورالعمل انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه


سازمان ملی استاندارد ایران
تاریخ تجدیدنظر: 1397/12/06

هدف این دستورالعمل تعیین فرآیند انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه به منظور ایجاد انگیزه و رقابت سالم در بین این مراکز می باشد.
این دستورالعمل در مورد مراکز آموزشی که دارای تاییدیه آموزشی از سازمان هستند در مراکز آموزشی همکار، واحدهای ستادی و ادارات کل استانی سازمان کاربرد دارد.