• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
  • ساعت : 19 : 59

استاندارد آموزش آزمایشگر کروماتوگراف گازی (GC)

استاندارد مهارت و آموزش آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی