• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1400
  • ساعت : 18 : 59

استاندارد آموزش آزمایشگر کروماتوگراف گازی (GC)

استاندارد مهارت و آموزش آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی