• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 3 مهر 1401
  • ساعت : 18 : 10

استاندارد آموزش آزمایشگر کروماتوگراف گازی (GC)

استاندارد مهارت و آموزش آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی