• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 13 آذر 1399
  • ساعت : 23 : 15

استاندارد آموزش آزمایشگر کروماتوگراف گازی (GC)

استاندارد مهارت و آموزش آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی