• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 17 : 3

آئین نامه رسیدگی به تخلفات

آئین نامه رسیدگی به تخلفات


کمیته مرکزی رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG از قراردادها
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
دی ماه 1397