• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 0

شرکت های داخلی

شرکت های داخلی
اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران مسئول بررسی و تایید صلاحیت بازرسان شرکت های متقاضی ارائه خدمات بازرسی کمی و کیفی مواد نفتی و کالیبراسیون مخازن و سیستم های اندازه گیری به شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد.
لازم به ذکر است این مجتمع پژوهشی، آزمایشگاهی و آموزشی دانش بنیان موفق به کسب تایید صلاحیت مجوز بازرسی از اداره کل مذکور گردیده است. لیست اسامی شرکت های بازرسی مستقل مجاز در وب سایت  اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی درج گردیده.