• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 19 فروردین 1399
  • ساعت : 4 : 56

مایعات خنک کننده موتور

سرفصل:
o ساختار مایعات خنک کننده
o گلیکول
o انواع مایعات خنک کننده (نوع 1، 2، 3، 4، 5 و 6)
o آشنایی با ادتیوها
o ویژگی ها
o بسته بندی و نشانه گذاری
o شرح آزمون ها:

چگالی – نقطه انجماد – نقطه جوش – خاکستر – میزان آب – یون کلر – قلیائیت ذخیره – pH – اثر بر روی رنگ نهایی خودرو – خوردگی ظروف شیشه ای – کف – شبیه ساز عملکرد – خوردگی در سطح آلیاژهای آلومینیوم – خوردگی حفره ای سایشی پمپ آب
 
مایعات خنک کننده موتور

فرم ثبت نام در دوره آموزشی