• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 3 مرداد 1400
  • ساعت : 9 : 33

دوره آموزشی ضدیخ

سرفصل آزمون ها:

 

o تئوری:

خاکستر، یون کلر، مقدار آب، اثر بر روی رنگ نهایی خودرو

 

o عملی و تئوری:
دانسیته، انجماد، نقطه جوش، pH ، قلیاییت ذخیره، کف، خوردگی در ظروف شیشه ای

 
دوره آموزشی ضدیخ

فرم ثبت نام در دوره آموزشی