• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 3 مرداد 1400
  • ساعت : 11 : 58

دوره آموزشی انواع روانکار ها

سرفصل آزمون ها:

o تئوری:
دانسیته، خوردگی، گوگرد، کربن باقی مانده، خاکستر، خاکستر سولفاته، شاخص گرانروی
o عملی و تئوری:
گرانروی، ریزش، جداپذیری از آب، اشتعال، کف، نواک، CCS ، پایداری برشی، TBN، TAN

دوره آموزشی انواع روانکار ها

فرم ثبت نام در دوره آموزشی