• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 8 مهر 1402
  • ساعت : 14 : 4

آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)

سرفصل دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی:

 

  • بر اساس استاندارد مهارت و آموزش با کد استاندارد 3 / 1 / 49/ 11 - 0 گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  •  

o توانایی آماده کردن محلول های شیمیایی مورد آنالیز در دستگاه کروماتوگرافی گازی GC
o توانایی وصل کردن تجهیزات جانبی دستگاه GC
o توانایی آماده آنالیز کردن GC
o توانایی تزریق نمونه استاندارد به دستگاه GC
o توانایی بررسی گراف ها جهت کنترل GC
o توانایی تزریق نمونه مجهول و گرفتن گراف آن ها
o توانایی تعیین غلظت نمونه ها و تفسیر نتایج آن ها

 

زمان برگزاری : یکشنبه 16 مهر ماه[ظرفیت محدود]

☎️ تماس با مرکز آموزش:
021-65611579-81
021-65612646-48
09901902947
آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)

فرم ثبت نام در دوره آموزشی