• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1400
  • ساعت : 19 : 19

عناصر رایج موجود در روغن

عناصر رایج موجود در روغن
عنصر   نماد  منشاء     عنصر   نماد  منشاء    
 اهن  FU  فرسایش  الاینده   افزودنی  پور   B  فرسایش   الاینده   افزودنی
 مس  CU  *      کلسیم  ca    *  *
 کروم   CR  *      منگنز  mn      *
 قلع  SN      روی  zn  *  *  *
 الومین بوم  AL  *      مولبدن  mo    *  *
 سرب  PB  *      پتاسیم  k    *  
 سیلیسی  SI      *          
 سدیم  NA      *          

فرم ارسال نظر