• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 2 : 43

گرانروی ظاهری (CCS)

گرانروی ظاهری (CCS)

گرانروی ظاهری با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما (CCS- Cold Cranking Simulator)

 

 

گرانروی ظاهری روغن‌های موتور (با درجات گرانروی یا SAE ، W0 و W5 و W10و W15و W20و W25 ) در دماهای پایین و زیر صفر درجه سلسیوس با استفاه از دستگاه آزمایشگاهی شبیه ‌ساز استارت موتور  CCS  اندازه‌گیری می‌شود. همان‌طور که از نام آن نیز پیدا است، نتایج حاصل از این آزمایش با داده‌های میدانی استارت موتور در درجه حرارت پایین ارتباط داده می‌شود. چون کیفیت جریانی اکثر روغن های موتور در درجه حرارت های پائین غیر نیوتونی میباشد لذا، گرانروی ظاهری میتواند با سرعت برشی تغییر کند و جریان را به نیوتونی تغییر دهد و شدت تغییرات تنش برشی را با شدت تغییرات سرعت برشی همسو نماید. در این روش آزمون، یک موتور الکتریکی روتوری را که با دقت در داخل یک استاتور نصب شده است می‌چرخاند. فضای بین روتور و استاتور با روغن پر شده است. دمای آزمایش در محدوده 5- تا 30- درجه سلسیوس، در مجاورت دیوار داخلی استاتور اندازه‌گیری می‌گردد و جریان خنک‌کنندگی سرد‌کننده با عبور از میان استاتور تنظیم می‌شود. سرعت روتور تابعی از گرانروی کالیبره شده است و آزمون گرانروی روغن توسط این کالیبراسیون و سرعت روتور اندازه‌گیری شده تعیین می‌گردد. ویسکوزیته به دست آمده به واحدهای (mPa-s) یا سانتی پوآز (CP) گزارش میگردند.

گرانروی ظاهری

گرانروی ظاهری برای روغن‌های چند درجه‌ای:
ویسکوزیته ظاهری روغن‌های موتور در درجه حرارت‌های پایین با استفاده از شبیه‌ساز استارت (CCS) در درجه حرارت‌های پایین اندازه‌گیری می‌شود. همان‌طور که از اسمش نیز پیدا است، نتایج حاصل از این تست با داده‌های میدانی استارت موتور در درجه حرارت پایین ارتباط داده می‌شود.

🔘  استاندارد ملی ایران به شماره INSO 5512 (استاندارد روش آزمون گرانروی ظاهری در دمای 5- تا 30- درجه سانتیگراد با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما - CCS)
✔️ هدف از تدوین این استاندارد: اندازه گیری گرانروی ظاهری روغن های موتور و روغن های پایه با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما در دماها، سرعت و تنش برشی مشخصه در استاندارد فوق می باشد. نتایج حاصل با این روش آزمون، به مشخصات کارتر موتور روغن های موتور نیز مربوط است.

📲 دانلود:
https://b2n.ir/g29669

 

 

[تمام مطالب مرتبط با گرانروی ظاهری (CCS) در این صفحه بروزرسانی خواهد شد]


فرم ارسال نظر