• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
  • ساعت : 22 : 29

نقطه اشتعال

نقطه اشتعال

نقطه اشتعال (flash point):

 

نقطه اشتعال یک فرآورده نفتی پایین ترین دمایی است که در آن بخارات ماده با هوا یک مخلوط قابل احتراق تشکیل می دهند به طوری که با نزدیک کردن یک شعله کوچک به آن، در یک لحظه شعله ور شده و خاموش می گردد.
نقطه اشتعال را نباید با نقطه احتراق اشتباه گرفت. نقطه احتراق دمایی است که بخارات پس از احتراق حداقل به مدت 5 ثانیه به سوختن ادامه می دهد.
بنابراین اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه احتراق نیازمند یک منبع احتراق می باشد. لازم به ذکر است که نقطه اشتعال را نباید با دمای خود احتراقی اشتباه گرفت، در مورد دمای خود احتراقی، نیاز به منبع احتراق نیست.
اندازه گیری نقطه اشتعال به دو روش نقطه اشتعال باز [اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه روباز کلیولند] با استاندارد ملی ایران بشماره INSO 19695 و استاندارد بین المللی ASTM D92 و نقطه اشتعال بسته [اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی- مارتنز] با استاندارد ملی ایران بشماره INSO 198 و استاندارد بین المللی ASTM D93 انجام می گیرد.

• اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی- مارتنز: 

پایین ترین دمای تصحیح شده یک فراورده نفتی در فشار محیطی 101.3 kPa (760 mmHg) است که در آن دما با استفاده از منبع اشتعال باعث شعله ور شدن لحظه ای بخارهای آزمونه در شرایط مشخص شده در استاندارد روش آزمون  می شود.

 

🔘 استاندارد ملی ایران بشماره INSO 19695 (روش آزمون نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی – مارتنز)

✔️ هدف از تدوین این استاندارد: ارائه روش های الف، ب و ج (روش های قید شده در استاندارد مربوطه) برای اجرای آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال بسته با استفاده از دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز می باشد. این استاندارد روش آزمون، برای اندازه گیری نقطه اشتعال مواد نفتی با نقطه اشتعال بسته حداقل 40 و حداکثر 370 درجه سانتیگراد با استفاده از دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک کاربرد دارد.

 

📲 دریافت استاندارد ملی ایران بشماره INSO 19695 (روش آزمون نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی – مارتنز):
https://b2n.ir/f91099

 

Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

 ASTM D92

 (Equivalent Test methods: IP 36 , ISO 2592 , DIN 51376 , JIS K 2265 , and AFNOR T60-118)
This test method covers the determination of the flash and fire point of all petroleum products except fuel oils and those having an open cup flash <175 °F (79 °C)


⚠️  نکات آزمون نقطه اشتعال به روش بسته (flash point closed cup tester):

 

 این روش برای اندازه گیری نقطه اشتعال مواد نفتی با نقطه اشتعال بسته حداقل 40 درجه سانتیگراد و حداکثر 370 درجه سانتیگراد کاربرد دارد.
- قبل از انجام شروع این آزمون حتما نمونه را به مقدار کم در شیشه ساعت ریخته و امتحان کنید که فلش آن آزاد نباشد.
- آزمون ها باید در محیطی بدون جریان هوا انجام شوند.
- قطر شمعک را به اندازه 2.3 تا 8.4 میلی متر تنظیم نمایید.
- نرخ  گرم کردن نمونه را روی 5 تا 6 درجه در دقیقه تنظیم نمایید.
- همزن را روی سرعت 90 دور در دقیقه تا 120 دور در دقیقه کالیبره نمایید.
- نمونه حاوی آب را با استفاده از کلسیم کلرید یا صاف کردن آن ها با کاغذ صافی و یا یک تکه پنبه جاذب رطوبت، آبگیری نمایید.
- برای شستشو ظرف نمونه از حلال هایی با خلوص صنعتی مناسب که قادر به پاک کردن نمونه های مورد آزمون و سرپوش آن می باشد استفاده کنید.(تولوئن و استون)


• اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه روباز کلیولند: 

🔘 استاندارد ملی ایران بشماره INSO 198 (روش آزمون نقطه اشتعال و نقطه آتشگیری با دستگاه روباز کلیولند)

✔️ هدف از تدوین این استاندارد: تعیین روش اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری فرآورده های نفتی به روش باز با استفاده از دستگاه دستی یا خودکار کلیولند می باشد.

 

📲 دریافت استاندارد ملی ایران بشماره INSO 198 (روش آزمون نقطه اشتعال و نقطه آتشگیری با دستگاه روباز کلیولند):
https://b2n.ir/t28785

 

 

Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester

ASTM D93

 (Equivalent Test Methods: IP 303 and ISO 3679)
These test methods cover procedures for the determination of the flash point by a small scale closed tester. The procedures may be used to determine the actual flash point temperature of a sample or whether a product will or will or will not flash at a specified temperature (flash/no flash)

⚠️  نکات آزمون نقطه اشتعال به روش باز (Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester):

 

 - برای هر آزمون حداقل 75 میلی لیتر نمونه لازم است.
- دمای مناسب برای نگه داری نمونه دمای معمولی اتاق یا پایین تر از آن می باشد.
- زمانی که دماسنج به طور مناسب در داخل ظرف نمونه قرار گیرد، خط غوطه وری حک شده بر روی دماسنج 2 میلی متر پایین تر از خط نشانه جداره ظرف خواهد بود.
- مواد جامد نباید در ظرف آزمون قرار گیرند.(قبل از ریختن در ظرف آزمون گرم شوند تا به حالت سیال در آیند).
- آزمونه ها باید در محیطی بدون جریان هوا انجام شود.
- فشار گاز وارد شده به شمعک دستگاه نباید بیشتر از 3 کیلو پاسکال شود.
- دستگاه را روی یک سطح تراز و ساکن قرار دهید.
- در ابتدا نرخ گرم کردن را در حدود 5 تا 17 درجه سلسیوس در دقیقه تنظیم کنید. هنگامی که دمای آزمونه تقریبا به 56 درجه سلسیوس پایین تر از نقطه اشتعال مورد انتظار رسید، نرخ گرم کردن را کم کنید تا در 28 درجه سلسیوس پایانی قبل از مشاهده نقطه اشتعال، سرعت افزایش دما 5 درجه سلسیوس تا 6 درجه سلسیوس در دقیقه باشد.
- با افزایش هر 2 درجه سلسیوس شمعک آزمون را با تقریب 0/1± 1 ثانیه از روی سطح نمونه عبور دهید.

 

https://www.aparat.com/v/OSdWj

[تمام مطالب مرتبط با نقطه اشتعال در این صفحه بروزرسانی خواهد شد]

فرم ارسال نظر