• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 46

معرفی تجهیزات آزمایشگاهی 1

معرفی تجهیزات آزمایشگاهی   1

ASTM D5453 - Ultra Violet Fluorescence
روش استاندارد برای تست گوگرد کل در هیدروکربن های سبک، سوخت دیزل، سوخت موتور های احتراقی، روغن موتور بوسیله Ultra Violet Fluorescence ؛ این روش تعیین میزان گوگرد کل در هیدروکربن های مایع، نفتا، روغن موتور، اتانول، بنزین، گازوئیل و سوخت جت مناسب است که دمای جوش 25 تا 400 درجه سانتیگراد و با ویسکوزیته حدوداً 0.2 *CSt الیCSt 20 در دمای اتاق مناسب است.

نمونه هایی که گوگرد کل آنها بین 1 ppm الی 8000 ppm باشد را می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
برای حجم های کمتر از 1 ppm به بخش 8 و 1-15 ASTM D5453 مراجعه فرمایید.

*CSt = mm2/S

 

فرم ارسال نظر