• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 4

مشخصات قیر

مشخصات قیر

مشخصات قیر

  • 1- نفوذ پذیری (Penetration): آزمایش درجه نفوذ برای تعیین سختی قیر انجام می شود، هر چه درجه نفوذ کمتر باشد قیر سخت تر است، برای کسب اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی شماره 2950 مراجعه شود.
    2- درجه نرمی (Softening point): دمایی است که با رسیدن قیر به آن دما قیر از حالت جامد به حالت روان در می آید هر چه درجه نرمی قیر بیشتر باشد حساسیت کمتری به تغییرات دما دارد درجه نرمی قیر های معمولی حدود 60 الی 70 درجه سلسیوس می باشد برای اطلاع بیشتر به استاندارد ملی شماره 12860 مراجعه شود.
    3-کشش پذیری (Ductility): عبارتست از فاصله ای بین دو انتهای یک آزمونه قالب گیری شده از ماده قیری که در دمای مشخص و با سرعت معین قبل از پاره شدن کش می آید.
    4- نقطه اشتعال (Flash point) : نقطه اشتعال دمایی است که در آن دما، گازهای متصاعد شده از قیر با نزدیک شدن شعله، (جرقه) مشتعل می شود و در سطح آن یک شعله آنی و کم دوام به وجود می آید برای اطلاع بیشتر به استاندارد ملی شماره 12860 مراجعه شود.

فرم ارسال نظر