• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 4 : 52

قواعد کلی یک برنامه آنالیز روغن موثر

قواعد کلی یک برنامه آنالیز روغن موثر
 • قواعد کلی یک برنامه آنالیز روغن موثر

  قواعد کلی یک برنامه آنالیز روغن موثر عبارتند از:
  1- تعیین اهداف اولیه
  2- ارزیابی و بررسی دقیق بهترین انتخاب برای آنالیز روغن
  3- انتخاب آزمایش های مناسب برای کاربرد مورد نظر
  4- تعیین روش و مکان مناسب برای نمونه گیری
  5- تعیین فواصل نمونه گیری
  6- ارائه اطلاعات پایه آنالیز روغن بطور پایدار
  7- استفاده صحیح از تفسیر آزمایشگاه از داده های آزمایش
  8- ارائه آزمایشگاه با بازخورد مناسب
  9- تعیین اثر بخشی هزینه هاقواعد کلی

فرم ارسال نظر