• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 30

فلزات فرسایشی و آلاینده ها دو

فلزات فرسایشی و آلاینده ها دو

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(2)

  • 2- عنصر آهن

    تنها فلز سایشی است که میزان آن منظم و به صورت خطی با زمان کارکرد روغن موتور افزایش می یابد. منابع آن در موتور زیاد میباشد برای مثال در موتورهای رفت و برگشتی و موتور های توربینی عبـارتنـد از : چرخ دنده ها و مـحور ها، بلـوک، بوش های سیـلندر، شاتون، رینگ ها و پمپ روغن، بعضی از یاتاقان ها، بعضی از پیستون ها، گژن پین، میل لنگ، میل بادامک، مجموعه کنترل عملکرد مکانیکی سوپاپ ها (valve train) ، هوزینگ ها ، برخی از سیستم های فرعی و در جعبه دنده (گیربکس) اغلب چرخدنده ها، محورها، یاتاقان ها و هوزینگ ها                                                                        عنصر آهن

 

فرم ارسال نظر