• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 32

فروگرافی

فروگرافی

فروگرافی

فروگرافی یک تکنیک تحلیلی است که فلزات فرسایشی و ذرات آلاینده به طور مغناطیسی از یک روانکار جدا گشته و مطابق اندازه و ترکیب برای آزمایش بیشتر مرتب شده اند. این تکنیک جهت تعیین شرایط اجزاء از طریق آزمایش مستقیم ذرات فلزی فرسایشی به طور گسترده در آنالیز روغن استفاده می شود. به عبارت دیگر فروگرافی یک تکنیک مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل ذرات موجود در روغن است که نشان دهنده فرسایش مکانیکی می باشند. شکل، ترکیب، اندازه توزیع و تمرکز ذره جهت تعیین مُدهای فرسایش درون یک ماشین، همراه با یک برنامه آنالیز روغن منظم استفاده می شوند. چنان که یک توصیه نگهداری و تعمیرات می تواند حاصل گردد.
در یک آنالیز فروگرافی جامع سه مرحله وجود دارد: 1-فروگرافی مستقیم 2-فروگرافی تحلیلی 3-تفسیر فروگرافی و گزارش

فرم ارسال نظر