• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 47

فرآیند تولید قیر دمیده یک(فرآیند پیوسته)

فرآیند تولید قیر دمیده یک(فرآیند پیوسته)

فرآیند تولید قیر دمیده

فرآیند پیوسته (بخش اول)

در فرآيند پيوسته ، خوراک با دبي معين و قابل کنترل و دماي از پيش تعيين شده به صورت پيوسته وارد برج هوادهي شده و پس از انجام عمليات هوادهي در شرايط ثابت عملياتي، به صورت پيوسته از برج هوادهي خارج مي شود. اين روش تهيه قير که در پالايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد به خاطر مزاياي زير مورد توجه مي باشد:
1) کاهش بخارات آلاينده ايجاد شده 2) کاهش هزينه تجهيزات و نگهداري 3) افزايش راندمان و مقدار توليد در واحد زمان 4) کاهش بار حرارتي پيش گرم کن هاي خوراک 5) آساني عمليات کنترل و انجام فرآيند بخاطر ماهيت پيوسته فرآيند 6) کمتر شدن هواي مصرفي و کوتاه شدن زمان هوادهي به خاطر استفاده بهينه از هواي دميده شده
انجام هوادهي در برج هاي افقي و عمودي امکان پذير است که برجهاي عمودي بدليل بالاتر بودن راند مان ترجيح داده مي شوند. پارامترهاي موثر در هوادهي عمدتا شامل ويسکوزيته خوراک ، دماي خوراک ، شکل هندسي برج مي باشند. در توضيح اين پارامتر ها مي توان گفت چنانچه ويسکوزيته خوراک ميزان هوا يا دماي فرآيند و يا نسبت ارتفاع به قطر برج ( تا حد معيني) بيشتر باشد، سرعت واکنش بيشتر خواهد بود.

فرم ارسال نظر