• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 4 اسفند 1402
  • ساعت : 14 : 28

فرآیند تولید قیر دمیده چهار(فرآیند ناپیوسته)

فرآیند تولید قیر دمیده چهار(فرآیند ناپیوسته)

فرآیند تولید قیر دمیده

فرآیند ناپیوسته

در فرآيند ناپيوسته، برج هوادهي با حجم معين از خوراک پر شده و پس از دميدن هوا با شرايط از پيش تعيين شده (دماي واکنش، زمان، مقدار خوراک) و رسيدن محصول به مشخصات مورد نظر، برج تخليه گرديده و محصول در مخازن مورد نظر وارد مي گردد.
اجزاي اصلي واحد هوادهي ناپيوسته عبارتند از:
-کوره پيش گرم کن(Pre Heater)
-دمنده هوا يا کمپرسور(Blower or Compressor)
-برج هوادهي(Oxidizer Tower)
-سيستمي براي جمع آوري و سوزاندن بخارات

فرم ارسال نظر