• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 23

روش های آزمون قیرچهار(تعيين وزن مخصوص قير)

روش های آزمون قیرچهار(تعيين وزن مخصوص قير)

روش های آزمون قیر
 تعيين وزن مخصوص قير (بخش دوم)

وزن مخصوص قیر ابزار مناسبی برای تعیین منبع قیرها می باشد. برای مثال وزن مخصوص قیرهای نفت حدود 1.0 و وزن مخصوص قیرهای قطران بسته به طرز تهیه آن ها بین 1.10 تا 1.25 متغیر است. این وزن مخصوص ها در دمای معین 15.6 تا 25 درجه سانتیگراد تعیین می شوند.

شرح کامل آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر در استانداردهای یادشده آمده است. در همه استانداردهای ذکر شده از پیکنومتر برای سنجش وزن مخصوص قیر استفاده می شود.
همان طور که می دانید حجم قیر تابعی از درجه حرارت است؛ در نتیجه لازم است در تعیین حجم قیر پارامتر درجه حرارت را ثابت درنظر بگیریم. اما در صورت انجام آزمایش در دماهای متفاوت می توان از رابطه تقریبی زیر استفاده نمود:
V: حجم قیر در دمای  t          

وزن مخصوص

C: ضریب انقباض حرارتی حجم قیر است که برای قیرهای با چگالی کمتر از 0.966 برابر 0.00072 و برای قیرهای با چگالی بیشتر از 0.966 برابر 0.00063 است. حجم قیر در دمای 15.6 درجه سانتیگراد است.   

فرم ارسال نظر