• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 18

روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)

روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)

روش های آزمون قیر

گرانروی (روش ردوود – Red Wood)

از ویسکومتر ردوود برای تعیین کند روانی قیر های مایع استفاده می شود. از آنجایی که قطر سوراخ این ویسکومتر کوچک است، لذا قیر های خالص و حتی قیر های مخلوط به کندی از آن عبور کرده و مدت زمان زیادی نیاز دارند. از این ویسکومتر در اندازه گیری کند روانی قیر هایی که همراه با حلال هایی چون کروزین، گازوئیل و گازولین که در تهیه قیرهای مخلوط به کار می روند، استفاده می شود.

گرانروی (روش کینماتیکی – Kinematic)

در روش اندازه گیری کند روانی به روش کینماتیکی، با عبور مقدار 50 میلی لیتر قیر مورد آزمایش با درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد از مجرای لوله استاندارد دستگاه زمانی که صرف عبور قیر شده است را یادداشت می کنیم و این زمان را به عنوان کند روانی قیر محسوب می نماییم.

فرم ارسال نظر