• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 18 : 56

روش تفكيك شيميايي گروه هاي سازنده قير یک

روش تفكيك شيميايي گروه هاي سازنده قير یک

روش تفكيك شيميايي گروه هاي سازنده قير

  • ابتدا قیر را با یک حلال پارافینی خالص ( نظیر نرمال هپتان ) مجاور می نمایند تا آسفالتن ته نشین شود، سپس با فیلتراسیون و خشک کردن، پودری با رنگ قهوه ای تیره تا سیاه به دست می آید که در بنزن، تتراکلرید کربن و دی سولفید کربن محلول است. اما در هیدروکربن های پارافینی خالص نامحلول است. آسفالتن از درجه آروماتیسیته بالایی برخوردار بوده و دارای گروه های حلقوی متراکم و در هم رفته است.
    مطالعات طیف نگاری روی گروه های سازنده قیر توسط دو روش جرم مولکولی و نسبت هیدروژن به کربن صورت می گیرد. از این روش ها می توان برای مقایسه میزان پیچیدگی و تراکم مولکولهای هر دو گروه استفاده کرد. فاز محلول باقی مانده را مالتن Maltene می نامند.
    پس از جداسازی آسفالتن از قیر برای جدا کردن سایر اجزا از مالتن از روش کروماتوگرافی بهره می گیرند. بدین ترتیب که یک بستر و حلال های مناسب را انتخاب می کنند. اکسید آلومینیوم فعال شده و یا سیلیکاژل به عنوان بستر به کار می روند. برای جداسازی رزین ها ابتدا بستر را توسط مالتن شارژ می نمایند و سپس از حلال های مناسب نظیر بنزن، مخلوط بنزن _ متانول و تری کلرو اتیلن استفاده می کنند.

فرم ارسال نظر