• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1402
  • ساعت : 12 : 55

رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی

رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی
 علل احتمالی    راهکار پیشنهادی 
 ناخالص بودن گاز / پایین بودن کیفت گاز   چک کردن گاز سیلندر 
 ستون صحیح نصب نشده است   چک کردن اتصال ستون 
 تغییر فلوی گاز حامل در اثر اجرای برنامه حرارتی   چک کردن فشار کپسول / فشار خروجی کپسول 
می بایست کمی بیشتر از میزان نیاز دستگاه  تنظیم شئد 

فرم ارسال نظر