• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1400
  • ساعت : 20 : 59

رفع مشکلات در کاروماتوگرافی گازی

رفع مشکلات در کاروماتوگرافی گازی
علل احتمالی    راهکار پیشنهادی 
 سرعت گاز زیاد است   مقایسه فلوی ورودی خروجی گاز حامل / چک کردن لوله هت 
های گاز و فشار گیچ گاز / کنترل پارامتر / تعویض ستون
 دمای اون زیاد است   کنترل دما اون/ تنظیم دمای اون
 طول ستون کوتاه هست   تعویض ستون 
 ضخامت فیلم ستون گپیلاری کم است   تعویض ستون

فرم ارسال نظر