• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 4 اسفند 1402
  • ساعت : 13 : 15

ذرات فرسایشی

ذرات فرسایشی

ذرات فرسایشی

این شکل از آنالیز روغن شامل شناسایی ذرات ایجاد شده در اثر سایش مکانیکی، خوردگی و یا دیگر صدمات وارد شده به سطح ماشین می باشد. پرسش های وابسته به سایش عبارتند از:
• آیا ماشین به طور غیر عادی تنزل کرده است؟
آیا ذرات فرسایشی ایجاد شده اند؟
• از کدام قطعه داخلی، فرسایش منشاء گرفته است؟
مد فرسایش(Wear mode) و علت آن چیست؟
• شرایط فرسایش چقدر شدید است؟
در جدول زیر عناصر رایج موجود در روغن و منشاء آن ها ارائه شده است:ذرات فرسایشی

فرم ارسال نظر