• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 13

تجهیزات آزمایشگاهی 19

تجهیزات آزمایشگاهی  19
ASTM D36 -   Standard Test Method for Softening Point of BitumenRing-and-Ball Apparatus

قیر ها(Bitumen's) مواد ویسکولاستیک و بدون نقاط ذوب مشخص هستند که به تدریج پس از افزایش دما نرم تر و ویسکوزیته آن کاهش می یابد. به همین دلیل نقطه نرمی باید با متد خاص خود انجام گیرد.
این روش آزمایش برای تعیین نقطه نرمی قیر در محدوده 30 تا 157 درجه سانتیگراد و با دستگاه حلقه و توپ غوطه ور شده در آب مقطر در محدوده 30 تا 80 درجه سانتیگراد (Ring-and-Ball Apparatus ) و یا در محدوده 80 تا 157 درجه سانتیگراد با روش USP Glycerin انجام می شود.
مقادیر ذکر شده در هر یک از واحد های SI و یا اینچ پوینت به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شود. مقادیر مشخص شده در هر سیستم ممکن است معادل دقیق نباشد. بنابر این، هر سیستم باید مستقل از دیگری استفاده شود. ترکیب مقادیر در دو سیستم ممکن است منجر به عدم انطباق با استاندارد گردد.

فرم ارسال نظر