• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 19

تجهیزات ازمایشگاهی 2

تجهیزات ازمایشگاهی  2
ASTM D6304  - Coulometric Karl Fischer Titration

روش استاندارد برای تعیین مقدار آب در فرآورده های نفتی، روغن های روانکار و ادتیو ها با استفاده از
تیتراسیون کولومتری کارل فیشر ؛ این روش آزمون برای تعیین مستقیم آب در محدوده 10 تا 25000 ppm آب وارد شده در فرآورده های نفتی، هیدروکربن ها، حلال های هیدروکربن، روغن های صنعتی، روغن موتور، روغن های پایه و ادتیوها و همچنین آب خارج شده از نمونه در اثر گرما را نیز پوشش می دهد.
مرکاپتان، سولفید (S- و H2S) و سولفور در این روش ایجاد تداخل می کند.

فرم ارسال نظر