• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 2

تجهیزات آزمایشگاهی 25

تجهیزات آزمایشگاهی 25
TM D217  -   Standard Test Methods for Cone Penetration of Lubricating Grease

این آزمون، نفوذ مخروط در گریس های روان کننده در طیف گسترده از عدد NLGI (the International Lubricating Grease Institute ) از 000 تا 6 و همچنین گریس های سفت با نفوذ کمتر از 85 را ارزیابی می کند. نتایج آزمون نفوذ برای تعیین درجهNLGI یک گریس استفاده می شود، که با توجه به جدول ذیل طبقه بندی می گردداین روش آزمون برای نفوذ گریس های کارکرده، کارکرده به مدت طولانی و کارنکرده با درجه نفوذ 85 تا 475 (درجه NLGI 6 تا 000) قابل اجرا است.
 Penetration Range  NLGI
 445-475  000
 400-430  00
 355-385  0
 31-340  1
 265-295  2
 220-250  3
 175-205 4
 85-115  6
 
 
 
 
 
 
 
 

فرم ارسال نظر