• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 39

تجهیزات آزمایشگاهی 11

تجهیزات آزمایشگاهی  11
ASTM D323  -  Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products
Reid Method

فشار بخار یک ویژگی فیزیکی مایعات فرار است که برای بنزین های خودرو و هواپیما در فرآیند استارت موتور، گرم شدن و ارتفاع بالا بسیار مهم است. این روش آزمون برای تعیین فشار بخار در دمای ˚ C 37.5 (˚F 100) محصولات نفتی و نفت خام با نقطه جوش اولیه بالای صفر درجه سانتیگراد  است. این روش آزمون، روش هایی برای تعیین فشار بخار بنزین، نفت خام و سایر فرآورده های نفتی را پوشش می دهد. روش A و B برای بنزین و دیگر محصولات نفتی با فشار بخار کمتر از KPa 180 ( Psi 26) - روش c برای نمونه های با فشار بخار بیشتر از KPa 180 ) - روش D برای بنزین هواپیما با فشار بخار تقریبا KPa 50)
این روش آزمون برای گازهای مایع یا سوخت های حاوی ترکیبات اکسیژن دار غیر از MTBE قابل استفاده نیست. به ASTM D1267 یا D6897 و برای مخلوط بنزین - اکسیژن به ASTM D4953 مراجعه فرمایید.
ASTM D6377 به عنوان یک روش آزمون برای تعیین فشار بخار نفت خام تایید شده است.

فرم ارسال نظر