• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 24

تجهیزات آزمایشگاهی 40

تجهیزات آزمایشگاهی  40
ASTM D566 - Standard Test Method for Dropping Point of Lubricating Grease
هدف از این آزمون تعیین روشی برای اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس های روان کننده می باشد. این آزمون برای استفاده در حمام با دمای بالاتر از C ° 288 پیشنهاد نمی گردد. نقطه قطره ای شدن، مقدار عددی اختصاص داده شده به یک ترکیب گریس است و نشان دهنده دمایی است که در آن اولین قطره گریس از کلاهک آزمون می چکد. این دما میانگین خوانش های دمانسنج از نمونه و حمام می باشد. به این ترتیب که نمونه ای از گریس روان کننده موجود در کلاهک در یک لوله آزمایش معلق شده و در حمام روغن با سرعت تعیین شده گرم می شود. میانگین دمایی که در آن ماده از سوراخ ته کلاهک می چکد با دمای حمام روغن اندازه گیری شده و به عنوان نقطه قطره ای شدن گریس ثبت می شود. مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد.

فرم ارسال نظر