• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 26

تجهیزات آزمایشگاهی 41

تجهیزات آزمایشگاهی  41
ASTM D1319 - Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption
این روش آزمون برای اندازه گیری انواع هیدروکربن در محدوده غلظت 5 تا 99 درصد حجمی هیدروکربن های آروماتیک، 0.3 تا 55 درصد حجمی الفین هاOlefin) ) و ا تا 95 درصد حجمی هیدروکربن های سیر شده Saturated Hydrocarbons)) در برش های نفتی که زیر 315 درجه سلسیوس تقطیر شده اند،می باشد. دقت برای این روش آزمون برای سوخت های اکسیژن دار تعیین نشده است و برای بنزین های خودرو شامل مخلوط های ضد کوبش سربLead anti-knock Mixtures) ) بکار نمی رود. همچنین دامنه کاربرد این روش آزمون برای محصولات حاصل از سوخت های فسیلی به غیر از نفت همانند زغال سنگ، سنگ رستیShale) ) یا دانه های قیریTar Sands) ) تعیین نشده است و عبارت دقت برای چنین محصولاتی بکار رفت است

فرم ارسال نظر