• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 32

تجهیزات آزمایشگاهی 44

تجهیزات آزمایشگاهی  44
ASTM D3227 - Standard Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation Turbine, and Distillate Fuels (Potentiometric Method
این آزمون برای اندازه گیری گوگرد مرکاپتان در بنزین، نفت سفید، سوخت های توربین هواپیما و سوخت های حاصل از تقطیر حاوی 0.0003% تا 0.01 % جرمی گوگرد مرکاپتان می باشد. ترکیبات آلی گوگردی مانند سولفیدها، دی سولفیدها و تیوفن ها مزاحمتی ندارند. گوگرد عنصری در مقادیر کمتر از 0.0005% جرمی مزاحمتی ندارد. گوگرد مرکاپتان بوی نامطبوع و اثری ناسازگار با الاستومرهای سیستم سوخت دارد و برای اجزای سیستم سوخت خورنده است.
اصول آزمون به این صورت است که نمونه عاری از هیدروژن سولفید در حلال تیتراسیون سدیم استات الکلی حل می شود و به صورت پتانسیومتری با استفاده از پتانسیل بین الکترود مرجع شیشه ای و الکترود شناساگر نقره/نقره سولفید به عنوان شناساگر با محلول نقره نیترات تیتر می شود. گوگرد مرکاپتان تحت این شرایط به صورت نقره مرکاپتید رسوب کرده و نقطه پایانی تیتراسیون با تغییر بزرگی در پتانسیل سل مشخص می شود.  

فرم ارسال نظر