• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 47

تجهیزات آزمایشگاهی 48

تجهیزات آزمایشگاهی  48
ASTM D2042 - Standard Test Method for Solubility of Asphalt Materials in Trichloroethylene
این روش آزمون برای تعیین درجه حلالیت مواد قیری درتری کلرو اتیلن است، این مواد باید حاوی مقدار کم یا بدون مواد معدنی باشند.
لازم به ذکر است این روش برای قیر های قطرانی و مواد باقی مانده ی حاصل از تقطیر قطران یا محصولات نفتی حاصل از فرآیند شکست قابل اجرا نیست. همچنین برای روش های که قیر قطرانی، و دیگر محصولات نفتی حاصل از فرآیند شکست را دربر می گیرد از سایر حلال ها استفاده می گردد.
این روش برای اندازه گیری درجه حلالیت تری کلرو اتیلن است. بخشی که در تری کلرو اتیلن حل می شود، نشان دهنده اجزای چسباننده فعال می باشد. به این صورت که نمونه در حلال حل شده و از میان صافی الیاف شیشه ای گذرانده می شود. موادنا محلول شسته، خشک و توزین می گردد.

فرم ارسال نظر