• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 41

تجهیزات آزمایشگاهی 46

تجهیزات آزمایشگاهی  46
ASTM D5 / D5M  -  Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials
این آزمون برای درجه نفوذ قیر و مواد قیری به صورت جامد (Solid) و نیمه جامد (Semi-Solid) می باشد. این روش آزمون برای اندازه گیری قوام به کار می رود.درجه نفوذ بیشتر، نشان دهنده قوام کمتر است.

سوزن ها، ظروف و سایر موارد شرح داده شده در این آزمون برای تعیین درجه نفوذ تا 500 کاربرد دارد.
سنجش قوام (Consistency) طبیعی مواد قیری بر اساس طولی از یک سوزن بر حسب دهم میلی متر که به طور قائم در آزمونه قیر تحت شرایط مشخص بارگذاری، زمان و دما نفوذ می کند، بیان می شود.

فرم ارسال نظر