• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 1

تجهیزات آزمایشگاهی 43

تجهیزات آزمایشگاهی   43
ASTM D1120 -Standard Test Method for Boiling Point of Engine Coolants
این روش آزمون برای تعیین نقطه جوش تعادلی مایعات خنک کننده موتور است. نقطه جوش تعادلی درجه حرارتی است که در آن، مایع خنک کننده موتور در دستگاه مجهز به سیستم سرد کننده، در شرایط تعادلی و فشار اتمسفر شروع به جوشیدن می کند. این آزمون برای مایعات خنک کننده موتور غلیظ و رقیق شده کاربرد دارد.
به این روش که مقداری از نمونه در فشار اتمسفر در شرایط تعادلی جوشانده می شود. درجه حرارت تصحیح شده مایع نسبت به فشار جو (اتمسفری)، نقطه جوش تعادلی نمونه است.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استانداردSI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر