• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 40

تجهیزات آزمایشگاهی 4

تجهیزات آزمایشگاهی  4
ASTM D62278  - Standard Test Method for Shear Stability of Polymer Containing Fluid
این روش برای درصد افت ویسکوزیته روانکارها حاوی پلیمر به دلیل تخریب پلیمر برای تولید کنندگان و مشتریان مواد افزودنی روان کننده های پلیمری به منظور کنترل کیفیت استفاده می گردد.
در این روش آزمون به علت تغییرات حرارتی، اکسیداسیون و نیز برش مکانیکی پلیمر منجر به تخریب پلیمر توسط برش مکانیکی خواهد شد.
درصد ویسکوزیته روانکارهای حاوی پلیمر در این روش در دمای 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود.
لازم به ذکر است روش آزمون D7109 روش مشابهی است که ثبات برش در دو چرخه 30 و 90 است، اما در این روش فقط از 30 مرتبه تزریق استفاده می گردد.

فرم ارسال نظر