• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 13

تجهیزات آزمایشگاهی 14

تجهیزات آزمایشگاهی  14
ASTM D6730  -  Standard Test Method for Determination of Individual Components in SparkIgnition Engine Fuels by 100–Metre Capillary (with PrecolumnHigh-Resolution Gas Chromatography


این روش تست برای تعیین مولفه های هیدروکربن های خاص در سوخت های موتور های احتراق جرقه ای می باشد که مخلوط آنها شامل ترکیبات اکسیژن دار (مانند ETBE، MTBE، Ethanol و غیره) را در محدوده جوش 225 درجه سانتیگراد و 1 تا 30 درصد وزنی را پوشش می دهد. باید توجه داشت که ترکیبات PONA به دلیل عدم شناسایی تمام اجزای موجود با خطا مواجه خواهد شد. این روش برای نمونه های حاوی کمتر از 25 درصد ترکیب الفین دار قابل استفاده است. مجموع الفین ها در نمونه می توان با آزمون ASTM D1319 نیز محاسبه نمود. اگر ترکیب دارای آب باشد، یا مشکوک به داشتن آب باشد از ASTM D1744 یا معادل آن استفاده می گردد. ترکیبات حاوی اکسیژن، از ASTM D4815 وD5599 و ترکیبات سولفوردار ازASTM D5623 توصیه می گردد. مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر