• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 43

تجهیزات آزمایشگاهی 50

تجهیزات آزمایشگاهی  50
بخش دوم
ASTM D1298 - Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method
قرائت های هیدرومتری که در ابتدا به دست می آیند، قرائت های نادرست هیدرومتر هستند و اندازه گیری های چگالی نیستند. قرائت ها بر روی هیدرومتر در دمای مرجع یا دمای معمولی دیگری اندازه گیری می شوند و قرائت ها برای اثر هلالی سطح مایع (اثر هلالی یا Meniscus)، اثر انبساط گرمایی شیشه، اثرات دمای کالیبراسیون جایگزین و همچنین برای دمای مرجع، قرائت های هیدرومتر هستند و اندازه گیری های چگالی نیستند.
تعیین درست چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API نفت و فرآورده های آن برای تبدیل حجم های اندازه گیری شده به حجم ها یا جرم ها یا هر دو در دمای مرجع استاندارد 15 درجه سلسیوس یا 60 درجه فارنهایت در طول انتقال (Custody Transfer) لازم است.

فرم ارسال نظر