• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 43

تجهیزات آزمایشگاهی 18

تجهیزات آزمایشگاهی  18
ASTM D1322 -Standard Test Method for Smoke Point of Kerosineand Aviation Turbine Fuel


نقطه دود مربوط به احتراق ترکیبات هیدروکربنی مانند نفت سفید(Kerosine) و سوخت توربین هواپیمامی باشد.
عموما ترکیبات آروماتیک موجود در این نوع سوخت باعث ایجاد دود می گردد. این روش تست به دو صورت دستی و خودکار انجام می گردد.
در مطالعات آزمایشگاهی در سال 2012 (ASTM: D02-1747)، دو روش دستی و خودکار مقایسه گردید. که این مقایسه نشان دهنده برتری روش خودکار نسبت به روش دستی است.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد..

فرم ارسال نظر