• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 18 : 59

تجهیزات آزمایشگاهی 17

تجهیزات آزمایشگاهی  17
ASTM D92  -  Standard Test Method for Flash and Fire Pointsby Cleveland Open Cup Tester


این تست می تواند حضور احتمالی مواد قابل اشتعال در یک ماده نسبتا غیر فعال یا غیر قابل اشتعال را نشان دهد، به عنوان مثال نقطه اشتعال پایین روی یک نمونه آزمایش روغن موتور می تواند آلودگی بنزین را نشان دهد.
این روش آزمون برای اندازه گیری و توصیف خواص مواد و محصولات در پاسخ به حرارت و شعله در شرایط آزمایشگاهی می باشد و نمی توان در ارزیابی خطر آتش سوزی در شرایط واقعی استفاده گردد.
در این روش نقطه اشتعال به روش باز (Cleve Land Cup ) بصورت دستی یا اتوماتیک انجام می شود. این روش تست برای تمام محصولات و فرآورده های نفتی با مقادیر بالاتر از 79 درجه سلسیوس و پایین تر از 400 درجه سلسیوس به جز Fuel oil قابل انجام است. برای Fuel oil از ASTM D93 استفاده می گردد.
روشD1310 نیز زمانی استفاده می گردد که نقطه اشتعال زیر 79 درجه سلسیوس باشد.

فرم ارسال نظر