• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 53

تجهیزات آزمایشگاهی 7

تجهیزات آزمایشگاهی  7
ASTM D892 -  Test Method for Foaming Characteristics of Lubricating Oils


این آزمون برای ارزیابی میزان تشکیل کف در دمای 24 درجه سانتیگراد و 93.5 درجه سانتیگراد را پوشش می دهد. کف (فوم) در سیستم های چرخ دنده ای با سرعت بالا، پمپ ها، پروانه ها و . . . ایجاد مشکل می کند. ( روانکاری ناکافی، کاویتاسیون و خوردگی و . . . )
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.
کاویتاسیون (حفر زایی): پدیده ای است که در آن کاهش فشار باعث تبخیر موضعی مایع و در نهایت ایجاد حباب هایی در روغن می گردد. این پدیده باعث خوردگی حبابی (حفره ای) در پمپ ها، چرخ دنده ها، پروانه ها و . . . می شود.

فرم ارسال نظر