• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 48

تجهیزات آزمایشگاهی 9

تجهیزات آزمایشگاهی  9
ASTM D611  -  Standard Test Methods for Aniline Point and MixedAniline Point of Petroleum Products and Hydrocarbon Solvents

نقطه آنیلین اغلب برای ارزیابی مقدار هیدروکربن های آروماتیک در مخلوط محصولات نفتی به کار می رود. هیدروکربن های آروماتیک پایین ترین و پارافین ها بالاترین مقدار را نشان می دهند. و سیکلو پارافین ها و الفین ها بین این دو قرار می گیرند. در مجموعه های مشابه یا همسان (homologous) نقاط آنیلین با افزایش وزن مولکولی افزایش می یابد. این روش آزمون، تعیین نقطه آنیلین محصولات نفتی و حلال های هیدروکربنی را پوشش می دهد. روش A برای نمونه های شفاف و نقطه جوش بالاتر از دمای اتاق و آنیلین پوینت پایین تر از نقطه حباب و بالاتر از نقطه انجماد در نمونه مخلوط است. روش B (روش فیلم نازک) مناسب برای نمونه هایی است که بیش از حد تیره هستند. روش آزمونC وD برای نمونه هایی که ممکن است به طور قابل ملاحضه ای در نقطه آنیلین تبخیر شوند و بویژه مناسب مقادیر کم نمونه در دسترس استفاده می گردد. روش آزمونE با دستگاه اتوماتیک برای محدوده ی آزمایشاتA وB توصیف می گردد. مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر